Reglement for utstillere på Elverumsdagene

1. Påmelding/fakturering/betaling
Elverumsdagene blir ikke registrert før fakturaen i sin helhet er
innbetalt. Manglende betaling ved forfall fører til at plassering blir
strøket. Ingen utstillere vil få tildelt plass før alt er betalt.
Manglende innbetaling av standleie overføres til Svea Finans for
videre saksgang etter betalingsfristens utløp!

2. Avbestilling
Bestilt plass på Elverumsdagene som ikke er avbestilt minst to uker
før Elverumsdagene begynner, må betales fullt ut. Om avbestilling
skjer mindre enn 14 dager til dagene starter må sykemelding fra lege
fremlegges. Denne må være oss i hende innen 14 dager etter
avbestilling. Ved tidligere avbestilling refunderes alt. Om utstiller er
misfornøyd med tildelt plass ved ankomst, godtgjør Elverumsdagene
ingen refusjon av innbetalt avgift.

3. Plassering
Elverumsdagene er opptatt av å sikre et bredest mulig vareutvalg og
en harmonisk sammensetning av boder/stands. Vi forbeholder oss
rett til å avgjøre hvilke firma som kan delta på Elverumsdagene samt
foreta den plassering vi finner riktig. Ved tildeling og plassering vil det
bli tatt hensyn til størrelse, varetype og andre tekniske faktorer.
Ansiennitet på Elverumsdagene vil også bli tillagt vekt.

4. Videresalg av tildelt plass
Videresalg av tildelt plass er ikke tillatt. Dersom flere firmaer går
sammen om salgsplasser, skal hvert firma betale standavgift.

5. Avfall
Det er utstillers eget ansvar å holde det rent og ryddig rundt sin egen
stand. Eget avfall skal plasseres i anviste containere. Dersom dette
ikke gjøres tilfaller et gebyr pålydende 500,- for håndtering av dette.
Dette vil bli fakturert i etterkant av dagene.

6. Opptreden                                                                                                                            Elverumsdagene krever høvisk opptreden av alle selgere/utstillere eller deres representanter. Stand skal ikke betjenes av berusede personer. Selgere/utstillere har ikke lov til å utvide standområdet ut over hva som er bestilt/ tildelt og må rette seg etter pålegg gitt av Elverumsdagene. Dette kan blant annet gjelde regulering av lydnivå på lydanlegg på stand. Utstillere som ikke følger arrangementets retningslinjer kan bli bortvist.

7. Kontrollører
For å påse at de pålegg og retningslinjer som er beskrevet ovenfor og at utstiller holder seg innenfor de forutsetninger som er lagt med påmeldingen, engasjeres det egne kontrollører. Disse er tillagt fullmakt til å gi pålegg etter gitte retningslinjer og forskrifter.

8. Ansvar
Elverumsdagene er ikke ansvarlig for tyveri eller skade på utstillingsog salgsgjenstander, utstyr, kjøretøyer eller lignende. Utstiller må
eventuelt selv forsikre sine varer og utstyr. Det er ikke tillat å fysisk
feste bod/stand i bakken eller husvegg.

9. Næringsmiddel
Varer som ikke er registrert på registreringsskjema tillates ikke omsatt
under Elverumsdagene. Candy-floss og popkorn tillates ikke solgt
under arrangementet. Utstillere som har næringsmiddel som
smaksprøver eller salgsvarer i sitt varesortiment, må selv sørge for å
søke Mattilsynet i Elverum om godkjenning for salg av næringsmidler.
Dersom denne godkjenning ikke foreligger, kan det føre til bortvisning
fra Elverumsdagene

10. Brannforebyggende

Grundsetmartn har fokus på at arrangementet skal være mest mulig
trygt og sikkert både for utstillere og publikum. Det vil si at vi vil holde
risikoen på et akseptabelt lavt nivå og har fokus på brannforebygging.
Alle utstillere aktivitet skal ha med seg egnede slukkemidler.

Følgende brannklasser benyttes:

Klasse A – brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.

Klasse B – brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling etc.

Klasse C – brann i gasser som propan, butan, metan etc.

Klasse F – brann i matoljer

Bålpanner og grill:

  • Pulverapparat på minst 6 kg ABC-pulver, skum- eller vannapparat på minst 9 liter eller 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A.

Matlaging med frityr/matoljer:

  • Brannslukker skum/frityr 6 liter ABF

Grillpanner med propangass (LPG):

  • Pulverapparat på minst 6 kg ABC-pulver

I tillegg utstillere som benytter propangass (LPG) sørge for at utstyr, slange og regulator er i forskriftsmessig stand. Propanslanger skal være av propanbestandig materiale og største tillatte slangelengde (fra påkobling utstyr og regulator) er 1,5 meter. Skift slange hvert 3. år. Se for øvrig Gassvettreglene.

11.Andreforskrifter                                                                                                                           Hver utstiller må føre kassedagbok eller ha kassaapparat i forhold de retningslinjer som ligningsmyndighetene har satt.
Foruten disse bestemmelser gjelder politivedtektene og forskrift om handel utenom fast utsalgssted for Elverum kommune. Brudd på ett eller flere av ovenstående punkt eller dersom ordensmessige forhold gjør at det er uønsket at salg eller utstilling fortsetter, vil kunne føre til umiddelbar bortvisning fra Elverumsdagene. I slike tilfeller vil også generell avvisning i fremtidige arrangement bli vurdert. Slik bortvisning gir ingen rett til klage eller refusjon av innbetalt avgift.

Reklame